Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

028

Nr rejestru zabytków:
A/5894/1-2

Data wpisu do rejestru zabytków:
2013-12-27

 

Nazwa obiektu:

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

Sala gimnastyczna

 

Użytkowanie obecne:

Sala gimnastyczna

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta z dwoma symetrycznymi dobudówkami na eleacji południowej. Budynek pokryty dachem czterospodowym, dobudówki dachem trzyspadowy z dodatkową połacią w kierunku południowym. Obiekt zbudowany z cegły, nietynkowany, pokryty dachówką ceramiczną. Między przybudówkami niski łącznik pokryty dachem jednospoadowym ze spadkiem w kierunku płd. nad którym znajdują się okna sali gimnastycznej. Południowa elewacja rozrzeźbiona poziomymi pasami z cegły wysuniętej lekko przed lico ściany. Na południowej i północnej połaci dachu sali symetrycznie rozmieszczone trzy lukarny "wole oczka" a w ich osi w części kalenicy trzy kominki wentylacyjne przykryte daszkiem dwuspadowym. Na elewacji zachodniej potrójne zespolone wysokie prostokątne okno. Na elewacji północnej symetrycznie rozmieszczone osiem wysokich prostokątnych okien. Wejście od strony południowej w miejscu zakończenia skrzydła łącznika arkadowego zwieńczone ostrołukowo. Po lewej stronie od wejścia małe okienko zwieńczone ostrołukowo. pozostałe okna w przybudówkach i łączniku prostokątne. Wszyskie okna okratowane. Ściana wschodnia budynku przylega do przebudowanego na drugą salę gimnastyczną łącznika.

 

Historia obiektu:

Projektantem zespołu budynków w tym również sali gimnastycnej był Eugen Griesinger ówczesny miejski radca budowlany. Budynek powstał w latach 1926 - 29.
Obiekt wybudowany w stylu głogowskiego ekspresjonizmu, bardzo modnego po I wojnie światowej. Budynek ulega częściowemu zburzeniu w wyniku działań wojennych. Materiały historyczne nie opisują która część budynku ucierpiała najbardziej. Odbudowano go w latach 1953 - 54. Brak ikonografii historycznej uniemożliwia porównanie budynku przedwojennego i wyremontowanego po wojnie. Zmiana dotyczy napewno elewacji wschodniej w wyniku przebudowy przylegającego do niej łącznika w latach 1988 - 89.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W wyniku przebudowy łącznika na salę gimnastyczną w latach 1988 - 89 zabudowie uległa elewacja wschodnia przekształcona ze skrzydła arkadowego łącznika. Zmienione został wejście do obiektu które wcześniej było na elewacji wschodniej.
Fotografia z 2011 r. ilustruje zmianę dachówki na całym obiekcie.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 41 UP.
§ 58
Dla terenu oznaczonego symbolem 41 UP ustala się przeznaczenie wyłącznie na usługi oświaty na poziomie ponadpodstawowym.
Budynek szkoły charakteryzuje się wybitnymi walorami kulturowymi, które należy chronić. Parterowy pawilon od strony ul. Sikorskiego winien zostać rozbudowany i nadbudowany o jedną kondygnację w formie nawiązującej do sąsiedniego budynku głównego. Zastosować pokrycie dachówką ceramiczną oraz ciemno-klinkierowe elementy wystroju zewnętrznego. Istniejącą zieleń wysoką należy zachować. Pawilony przy sali gimnastycznej przewiduje się do likwidacji, a teren po nich do zagospodarowania w formie zieleni.
Ponadto obiekt chroni zapis w m.p.z.p. Śródmieścia § 7:
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
Decyzją Konserwatora Wojewódzkiego we Wrocłławiu szkoła oraz sala gimnastyczna zostały wpisane do rejestru zabytków w dniu 27.12.2013 r. Nr rejestru A/5894/1-2.

Bibliografia:

1. Beate Störtkuhl - "Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji" - Zbliżenia - Widoki Głogowa - Herder - Institut Marburg 1997, str 41
2. "Głogów - Zarys monografii niasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego 1994, str. 298
3. Krzysztof Zawicki - "I Liceum Ogółnokształcące w Głogowie 50 lat historii" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - Głogów 1995
4. Ostdeutsche Bau- Zetung Breslau z 29. 05. 1930 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza
3. Deutsche Bauzeitung nr 50 z 21. 06. 1930 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003