Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

026  

 

Nazwa obiektu:

Budynek I LO - łącznik

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

nieznane

 

Użytkowanie obecne:

sala gimnastyczna

 

Krótki opis obiektu:

Łącznik wypełnia lukę pomiędzy salą gimnastyczną a domem dla nauczycieli. Elewacja północna lekko cofnięta w stosunku do tych budynków. Parterowa budowla na planie prostokąta posiada jedynie północną ścianę zaprojektowaną przez Griesingera. Ściana północna z ostrołukowatymi zwieńczeniami wnęk międzylizenowych w górnej części ostrołukowate, trójkątne okna z pionowymi podziałami. Nad oknami przysłonięty gzyms podokapowy.
Ściana północna z cegły, nieotynkowana.
Ściana południowa dobudowana w linii domu dla nauczycieli oraz skrzydła w części zachodniej otynkowana biała z prostokątnymi oknami, niedostosowana do części historycznej. Elewacja płn. i płd. zwieńczona imitacją dachu wykonanego z przetłoczonej blachy emaliowanej, zamontowanej na stalowych wysięgnikach. Otwór w zach. skrzydle na elewacji płn. zamurowany, na elewacji płd. wyposażony w drzwi prowadzące do przedsionka sal gimnastycznych. Dach płaski. Przebudowany obiekt pełni rolę sali gimnastycznej.

 

Historia obiektu:

Projektantem obiektu był radca budowlany Griesinger, który pełnił tę funkcję w Głogowie po I wojnie światowej. Wybudowany w latach 1926/29 jako część szkoły Pestalozziego wskazuje na upodobania projektanta do ekspresjonistycznych motywów dekoracyjnych, jak ostrołuk czy spiczasto zakończone lizeny. Łącznik w formie arkadowego korytarza spełniał rolę osłony przed opadami dla uczniów udających się ze szkoły do sali gimnastycznej. Wybudowany pierwotnie na planie litery L. Dłuższy bok pomiędzy budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli a salą gimnastyczną na osi wschód - zachód ze skrzydłem w kierunku płd. przylegającym do budynku sali gimnastycznej. Ściana północna zabudowana i opisana powyżej. Wnęka międzylizenowa na elewacji połnocnej w częśći skrzydła przylegającego do sali gimnastycznej pierwotnie otwarta pełniąca rolę dodatkowego wejścia z ulicy na teren szkoły lub tylko sali gimnastycznej przy przebudowie obiektu zostaje zamurowana z zachowaniem podziałów na elewacji. Od strony boiska szkolnego łącznik pełni rolę podcienia arkadowego pokrytego dachem dwuspadowym (łącznik dachem trzyspadowym). Po wojnie pełnił funkcję garaży do 1947 r. dla Rosjan później dla pracowników Starostwa Powiatowego. Od 28. 06. 1950 r. obiekt przechodzi w posiadanie jedynej szkoły średniej w powiacie przeniesionej ze Sławy. W okresie gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców związanych z rozwojem przemysłu miedziowego, budowa szkół nie nadążała za ilością przyjeżdżających na nowe osiedla dzieci i młodzieży. Szkoły "pękały w szwach" od nadmiaru uczącej się młodzieży. Na początku lat 80 - tych XX w. łącznik przebudowano na dodatkową salę gimnastyczną I LO będącego wizytówką głogowskiej oświaty. Taką rolę pełni do dzisiaj.


Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Poważną zmianą była przebudowa łącznika z otwartego od południa arkadowego korytarza na powiększony, zamknięty obiekt przeznaczony na salę gimnastyczną w latach 1988 - 89. Zlikwidowana zostaje część arkad od strony płd. Dach dwuspadowy zostaje zamieniony na płaski. Podwyższenie obiektu potrzebne na jego nowe przeznaczenie maskują ukośne pasy z blachy trapezowej, emaliowanej imitującej ukośne zadaszenie.
od strony płd linia zabudowy w linii istmniejącej sali gimnastycznej. Budowa nowej płd. elewacji kompletnie niedostosowana do części historycznej kompleksu.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie łącznika w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Wykonanie atrapy ściany płd. identycznej z elew. płn. (konieczna wymiana okien). Zamiana blachy falistej imitującej zadaszenie na dachówkę.
W m.p.z.p. dla Śródmieścia z 1998 r. obiekt położony jest na terenie oznaczonym w rusynku planu symbolem 41 UP.
§ 58
Dla terenu oznaczonego symbolem 41 UP ustala się przeznaczenie wyłącznie na usługi oświaty na poziomie ponadpodstawowym.
Budynek szkoły charakteryzuje się wybitnymi walorami kulturowymi, które należy chronić. Parterowy pawilon od strony ul. Sikorskiego winien zostać rozbudowany i nadbudowany o jedną kondygnację w formie nawiązującej do sąsiedniego budynku głównego. Zastosować pokrycie dachówką ceramiczną oraz ciemno-klinkierowe elementy wystroju zewnętrznego. Istniejącą zieleń wysoką należy zachować. Pawilony przy sali gimnastycznej przewiduje się do likwidacji, a teren po nich do zagospodarowania w formie zieleni.
Ponadto ochrona zabytku zawarta jest w zapisie zawartym w § 7 w/w m.p.z.p.
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Beate Störtkuhl - "Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji" - Zbliżenia - widoki Glogowa - Herder - Institut Marburg 1997.
2. "Głogów - zarys monografii miasta" - pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - str. 296 - XVII Oświata.
3. Krzysztof Zawicki - "Głogów - I Liceum Ogólnokształcące" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 26 z 1995 r.
4. Ostdeutsche Bau-Zeitung Braslau z 29. 05. 1930 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1."Głogów - zarys monografii miasta" - pod redakcją Krystyna Matwijowskiego str. 298
2."Zblizenia - widoki Głogowa" - Herder - Institut Marburg 1997 - str. 36
3. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP
4. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza
5. Deutsche Bauzeitung Breslau nr 50 z 21. 06. 1930 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki
 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003