Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

025  

 

Nazwa obiektu:

Budynek dawnej piekarni garnizonowej

 

Czas powstania obiektu:
1845 r.

 

Adres obiektu:

Rzeźnicza 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Piekarnia wojskowa

 

Użytkowanie obecne:

Lokal rozrywkowy oraz restauracja

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny, na planie zbliżonym do prostokąta, przykryty dachem uskokowym. Część centralna dachu uskokowego wyposażona w świetliki umożliwiające doświetlenie olbrzymiej powierzchni wnętrza. Obiekt otynkowany, wyposażony w ceglane dekoracje architektoniczne w postaci cokołu przyziemnego, gzymsu międzykondygnacyjnego, gzymsu podokapowego, dwóch skarp dwuuskokowych na elewacji płn. i zach. oraz półkolistych zwieńczeń okien. Szczyt wschodni dwukondygnacyjny pełni rolę restauracji z zapleczem (Gospoda głogowska). Pozostała jednokondygnacyjna część budynku pełni rolę lokalu rozrywkowego (Twierdza - wczesniej Zeppelin).

 

Historia obiektu:

Budynek powstaje w roku 1845 na wewnętrznej stronie wału przed bramą szpitalną w wyniku decyzji administracji wojskowej. Pełnił rolę piekarni wojskowej. Ze względu na znaczenie obiektu dla wojska oraz jego lokalizację w pobliżu umocnienień miejskich budynek wyposażony był w szereg budowlanych umocnień chroniących go na wypadek wojny (ściana oporowa od strony płd. potężne przypory, grube na 1 m ściany oraz żelbetowy dach). Z dachu zasypanego ziemią wystawały dwa niewielkie kominy. Na przełomie XIX - XX w. dobudowany zostaje dwukondygnacyjny obiekt, przykryty dachem dwuspadowym, pełniący dzisiaj rolę lokalu gastronomicznego "Gospoda głogowska" z zapleczem.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Budynek w formie pierwotnej oraz na zdjęciach z pocz. XX w. pokazuje ceglany, halowy budynek, kalenicowo usytuowany do fragmentu ul. Rzeźniczej przy skrzyżowaniu z ul. Staszica.Oglądając historyczne mapy budynku ulega on architektonicznym przeobrażeniom nie odnotowanym w czasie przez historyków. Zniszczenia obiektu z 1945 r. kończą funkcję piekarni oraz całego budynku. Budynek popada w ruinę. Dopiero plan odbudowy głogowskiej Starówki włącza obiekt do programu odbudowy. Uproszczona rekonstrukcja obiektu z częściowymi wyburzeniami części najbardziej zniszczonych, nadaje mu współczesny wygląd zilustrowany na fotografiach współczesnych.Widoczne jest wyburzenie kominów istniejących na fotografiach historycznych. W 2005 r. zostaje zabudowany taras nad częścią restauracyjną.
Fotografia elewacji płn. z 2010 r. pokazuje widok budynku po zabudowie dawnego tarasu.

Uwagi różne:

Obiekt usytuowany jest na Starym Mieście z 1999 r. w strefie A ochrony konserwatorskiej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 38 UC. W rysunku planu nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
38UC - istniejący obiekt do adaptacji zgodnie z ustaleniami ust.2
1. Wyznacza się tereny zabudowy usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem UC.
2. Dla terenów wymienionych ust.1 ustala się następujące sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: (o ile szczegółowe zasady nie stanowią inaczej):
1) obiekty powinny nawiązywać formą do miejscowej tradycji budowlanej,
2) gabaryty budynków powinny nawiązywać do obiektów sąsiadujących, a w przypadku powstawania nowych kwartałów zabudowy, maksymalną liczbę kondygnacji określa się w dalszych przepisach dla poszczególnych kwartałów,
3) obiekty nie mogą mieć mniej niż 2 kondygnacje, a podstawa dachu nie może przekraczać linii podstawy dachu ratusza,
4) dopuszcza się lokalizowanie dominant architektonicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,
6) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej jedynie w formie przybudowanej do obiektu, chyba że ustalono na rysunku planu odrębną lokalizację tych obiektów,
7) dopuszcza się lokalizację garaży, jedynie w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej, o formie architektonicznej nawiązującej do tych obiektów,
8) wnętrza kwartałów zabudowy można przeznaczać pod zieleń wraz z parkingami (w tym podziemne), w tym wielopoziomowymi, przy czym nie dopuszcza się dzielenia tych wnętrz,
9) posadzki we wnętrzach kwartałów należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem historycznych materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,
10) w ramach obowiązującej linii zabudowy można stosować ogrodzenia zewnętrzne w formie muru litego z kamienia, materiałów ceramicznych oraz z elementów kutych na podmurówce, wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,
11) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku,
12) dopuszcza się lokalizację:
a) usług publicznych,
b) mieszkań towarzyszących,
c) zieleni urządzonej,
d) parkingów, parkingów podziemnych, w tym garaży wielopoziomowych,

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" - str. 489

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek,
Edyta Wojtowicz, Rafael Rokaszewicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

5 listopada 2003