Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

023  

 

Nazwa obiektu:

Budynek koszarowy - ostatnio hurtownia Helon - Bud.

 

Czas powstania obiektu:
koniec XIX w.

 

Adres obiektu:

Kamienna Droga 8

 

Przeznaczenie pierwotne:

wojskowe - koszary

 

Użytkowanie obecne:

obiekt nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, ceglany na planie prostokąta z dwoma ryzalitami przy szczytach wsch i zach. Dach płaski. Gzyms podokapowy kroksztynowy dookoła obiektu. Szczyt wschodni identyczny ze szczytem zachodnim. Część środkowa cofnięta w stosunku do reszty elewacji z parą okien w części parteru i piętra we wnęce sklepionej półkoliście. Okna we wnęce sklepione łukowato z gzymsem podokapowym i cokolikiem w części przyziemia. W części I p. boczne, prostokątne, trójdzielne okna. We wsch. ścianie szczytowej okno w części piętra pojedycze wmurowane dużo później. W części parteru stalowe drzwi pomalowane na kolor zielony. Róznica w kolorze cegły wskazuje na wcześniejsze wyburzenie tej części budynku. Do obiektu przylegają liczne późniejsze dobudówki na elew. wsch. oraz płn. Elewacja południowa otynkowana, pomalowana na biało z licznymi reklamami na ścianie, demoluje architekturę tej elewacji budynku. Duże dwuskrzydłowe drzwi w skrzydłach i części centralnej elewacji południowej sklepione łukowato. Większość okien na tej elewacji sklepiona łukowato. W części centralnej, symetrycznie od wejścia centralnego, w części parteru, dwa duże okna prostokątne we wnękach sklepionych łukowato.Okna elewacji płn. identyczne z oknami elew. płd. W części centralnej elewacji płn. sięgająca linii dachu przybudówka współczesna przykryta dachem płaskim, ze spadkiem w kierunku płn. Przy wsch. szczycie na elew. płn. prostokątny komin oraz parterowa przybudówka przy skrzydle przykryta dachem płaskim.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w końcu XIX w. Charakter architektury oraz zabudowa kwartału na którym stoi obiekt wskazuje na jego koszarowe przeznaczenie.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku obiektu pierwotnego nie pozwala na dokonanie szczegółowych analiz w zmianach bądź przebudowie budynku. W 2007 r. z budynku wyprowadza się hurtownia materiałów budowlanych "Helon" zostawiając na elewacji płd. budynku grafiki reklamowe.Od 2007 r. obiekt nieużytkowany.
Fotografia z 2011 r. ilustruje likwidację wielu reklam z elewacji południowej pomalowanie ryzalitów szczytowych na kolor cegły co częściowo przywraca budynkowi pierwotny wygląd.

Uwagi różne:

Obiekt zlokalizowany jest w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie W ścisłej ochrony archeologicznej. Ze względu na bliskość tak szacownego obiektu jakim jest kolegiata, proponuje się przenieść hurtownię na tereny Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej. Obiekt doprowadzić do stanu pierwotnego pod nadzorem konserwatorskim z wyburzeniem współczesnych przybudówek i likwidacją reklam na elewacji płd. i przeznaczyć na cele muzealno - wystawiennicze np. "Architektura militarna przedwojennego Głogowa".
W planie miejscowym dla Ostrowa Tumskiego z 1998 r. budynek nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych i leży na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 28 UC. W ustaleniach m.p.z.p. Ostrowa Tumskiego § 46 dla terenu oznaczonego symbolem 28 UC MW ustala się przeznaczenie na usługi komercyjne. Wyklucza się handel materiałami masowymi takimi jak cement, wapno, cegła, węgiel itp.
Uwaga na marginesie - hurtownia Helon sprzedawała materiały budowlane
W zmianie mpzp Ostrowa Tumskiego z 2011 r. obiekt jest oznaczony na rysunku planu jako obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych na terenie oznaczonym w rysunku planu symbole 28.6.U
§ 30
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28.6.U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem handlu hurtowego i usług uciążliwych,
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) infrastruktura techniczna,
c) parkingi i miejsca postojowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) nie dotyczy
3) na terenie 28.6.U znajduje się obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków,
4) ilość kondygnacji nadziemnych maksymalnie trzy,
5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 11,0m,
6) dachy strome symetryczne o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich oraz nowoczesnych przykryć dachowych dostosowanych do skali budynku,
7) od strony ul. Kamienna Droga zabudowie usługowej oraz zagospodarowaniu terenu należy nadać charakter ekspozycyjny o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,
8) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,
9) forma obiektów na terenach zabudowy usługowej winna cechować się wysokim poziomem estetycznym, materiałowym i architektonicznym,
10) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka,
11) zakaz stosowania:
a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,
b) dachów asymetrycznych,
c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
d) okładzin elewacyjnych z blach falistych,
12) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się ich remonty, przebudowę rozbudowę i nadbudowę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa i nie będą kolidować z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,
2) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich,
3) dla terenów 23.1.U i 43.2.U intensywność zabudowy minimalna 0,1 maksymalna 1,2,
4) dla terenu 28.5.U intensywność zabudowy minimalna 0,2 maksymalna 1,2,
5) dla terenu 28.6.U intensywność zabudowy minimalna 0,2 maksymalna 1,4,
6) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu,
7) należy zapewnić na posesji miejsca postojowe dla samochodów osobowych, związanych z obsługą klientów, w ilości wystarczającej dla rodzaju powadzonej działalności.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
Plany i rysunki: Bogdan Samorek
Opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003