Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

021B

Nr rejestru zabytków:
A/5925

Data wpisu do rejestru zabytków:
2014-05-29

 

Nazwa obiektu:

Budynek przemysłowy (suszarnia) Cukrowni Głogów

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Rudnowska 58

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek przemysłowy (suszarnia)

 

Użytkowanie obecne:

nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek suszarni murowany z cegły, częściowo otynkowany, trzykondygnacyjny, kalenicowo posadowiony do ul. Rudnowskiej. Budynek wyposażony w system rynien do odwadniania połaci dachowych. Przyporządkowanie formy budynku do użytkowej funkcji obiektu wymaga inwentaryzacji wewnątrz obiektu.
Wertykalizm elewacji podkreślają podwójne lizeny w filarach międzyokiennych. Powierzchnie miedzyokienne otynkowane. Okna metalowe pojedyncze, przemysłowe podzielone na mniejsze pola. Narożniki budynku i występów budynku zaokrąglone.
Pionowa wieża na elewacji płn. z pionowym oknem na całej wysokości elewacji. Na lewo od niej, dwa owalne kominy wystają z połaci dachowej. Przy szczycie wsch. ryzalit z powtarzalnymi dekoracjami z cegły klinkierowej wzmocniony metalowymi okuciami. Schodkowy, ceglany gzyms, nadwiesza nad elewacjami opierzenie dachowe.
Szczyt zachodni z wieżą wzmocnioną betonowym ryzalitem i oknami od strony elewacji. Do okna w środkowej części szczytu prowadzi pomost przemysłowy.
Szczyt wschodni z ryzalitem zwieńczonym ukośnie. z lewej strony okien drabina na elewacji prowadząca na dach szczytu.
Elewacja południowa jest łącznikiem osłaniającym tory kolejowe dzielące budynek przemysłowy z budynkiem produkcyjnym.

 

Historia obiektu:

Historia budynku przemysłowego (suszarni) związana jest z powstaniem całego zakładu w latach 1895 - 1897. Cukrownia zbudowana została w Żarkowie pod nazwą Zuckerfabrik Glogau GmbH. Po wojnie nie została zniszczona. Pierwsza kampania cukrownicza rusza w 1947 r. Później cukrownia przechodzi różne transformacje związane bardziej z polityką cukrowniczą państwa, zmienia nazwy i struktury organizacyjne. Obecnie będąc w spółce z kilkoma sąsiednimi cukrowniami zajmuje się tylko paczkowaniem cukru. Produkcja cukru została zaprzestana w końcu XX. w.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Poza zwieńczeniem szczytu wschodniego na elewacjach nie widać istotnych zmian w wyglądzie budynku.

Uwagi różne:

Decyzją z dnia 29.05.2014 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/5925.
Małe są nadzieje, że zakład przemysłowy z k. XIX w. powróci do działalności produkcyjnej. Dalszy los budynku należy więc do konserwatora zabytków.
W m.p.z.p. Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. budynek leży na terenie oznaczonym symbolem 15 P,S.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 P,S ustala się:
1) Przeznaczenie terenu na produkcję i składy – użytkowanie dotychczasowe cukrownia.
2) Wszelkie inwestycje, zmiany sposobu użytkowania terenów i obiektów, których budowa i funkcjonowanie może negatywnie wpłynąć na stan środowiska wymagają sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko.
3) Możliwość adaptacji obiektów produkcyjnych na usługi komercyjne niekolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu.
4) Dopuszcza się możliwość podziału lub wydzielenia terenu na odrębne zakłady pod warunkiem zapewnienia niezależnego dojazdu do terenu.
5) Istniejącą zabudowę mieszkaniową należy przekształcać w kierunku użytkowania zgodnym z podstawowym przeznaczeniem terenu lub zlikwidować.
6) Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych (budynek biurowy, przemysłowy i produkcyjny). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

1. Janusz Chutkowski - "Cukrownia Głogów" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 36

 

Źródła ikonograficzne:

Mapy przedwojennych Nosocic i Żarkowa - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Rozwoju Miasta
Dział Planowania i Architektury
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

08. 02. 2007 r.