Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

020  

 

Nazwa obiektu:

Budynek biurowy Cukrowni Głogów

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Rudnowska 75A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek należący do Głogowskich Zakładów Młynarskich

 

Użytkowanie obecne:

Budynek biurowy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowano na planie prostokąta, przykryty dachem czterospadowym. Brak ikonografii historycznej uniemożliwia analizę zmiany bryły i przebudowy budynku. Bryła obiektu jest symetryczna, na wszystkich elewacjach otwory rozmieszczone są symetrycznie. Elewacja wschodnia w części centralnej wyposażona w trzy pionowe okna doświetlające komunikację wewnątrz budynku. Sąsiadujące z nimi okna pomieszczeń sanitarnych pomniejszone. Wszystkie okna budynku prostokątne w części parteru okratowane. Budynek otynkowany, kryty dachówką. W części dachowej na elewacji wsch. i zach. lukarny dachowe z rzędem okien świadczące o zagospodarowaniu części poddasza na cele użytkowe (biurowe). Lukarny dachowe w części wschodniej, sądząc po charakterze budynku, są historycznie tożsame z powstaniem budynku, natomiast zachodnie dobudowano po II wojnie. Zarówno wejście główne na elew. zachodniej, jak też zadaszenia z blachy falistej nad wejściem głównym i przy zejściach do części podziemnej oraz wszelkie urządzenia zamontowane na elewacji (lampy oświetleniowe, agregat klimatyzatora) są niedostosowane do historycznego charakteru budowli.

 

Historia obiektu:

Obiekt wybudowano na pocz. XX w.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. dokumentuje niszczenie obiektu nieużytkowanego.

Uwagi różne:

1. Osuszenie i izolacja części przyziemia
2. Wymiana stolarki okiennej i tynków
W planie miejscowym dla Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. budynek leżący na terenie oznaczonym symbolem 31 MN/UC nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 MN/UC:
1) Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.
2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.
3) Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
4) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
5) Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;
6) Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.
7) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 77). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszk Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

02 marca 2004