Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

018  

 

Nazwa obiektu:

Budynek pomocniczy obecnego Gimnazjum Nr 1

 

Czas powstania obiektu:
1908 - 1910

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 11A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny dyrektora Gimnazjum Ewangelickiego

 

Użytkowanie obecne:

Budynek administracyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wybudowany na planie prostokąta, pokryty dachem trzyspadowym z dodatkową połacią od str. płn. Obiekt dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. Lukarny dachowe na wszystkich połaciach dachowych. Budynek jest częścią kompleksu byłego Gimnazjum Ewangelickiego wybudowany w stylu baroku dolnośląskiego. Cokół z czerwonego granitu z Janowic a wszelkie dekoracje rzeźbiarsko-sztukatorskie z piaskowca z kamieniołomu w Radkowie. Z piaskowca wykonano barokowy portal na elew. wsch. oraz słupki ogrodzenia obiektu z których zachował się jedyny, naprzeciw portalu wejściowego. Na elewacji zachodniej przybudówka łącząca budynek dyrektora z budynkiem szkolnym. Na elewacji wsch. okazały ryzalit dachowy w płaszczyźnie elewacji, zwieńczony dachem dwuspadowym i oddzielony od elewacji gzymsem podokapowym, okalającym elewację całego budynku.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano w latach 1908 - 1910 jako część kompleksu Gimnazjum Ewangelickiego z przeznaczeniem na dom mieszkalny dyrektora gimnazjum.
Po II wojnie obiekt pełnił funkcję budynku pomocniczego Zespołu Szkół Nr 1 a do 2014 r. był siedzibą administracji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Głogowie. W 2016 r. Gmina Miejska Głogów przekazała budynek dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej na zasadzie zamiany za działkę niezabudowaną na terenie Starego Miasta. Jedno z pomieszczeń zostało zagospodarowane na kaplicę. W dniu 18 września 2016 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy ewangelickiej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Porównanie materiałów archiwalnych ze zdjęciami współczesnymi wykazują, że obiekt nie uległ wielkim zmianom po II wojnie. Duże otwory w narożniku płn. - wsch. pełniące rolę otwartych balkonów zostały zabudowane oknami. Znikło ogrodzenie ze słupkami z piaskowca okalające cały kompleks od str. ul. Sikorskiego i Jedn. Robotniczej.
Powiększony otwór okienny na wysokości I p. elewacji zach. oraz dobudówka kryta papą z luksferami ze szkła prasowanego w części poddasza wskazują na ich PRL-owski rodowód.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian na elewacjach budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Wymiana dachówki, stolarki otworowej z zachowaniem podziałów istniejących. Remont elewacji z zachowaniem podziałów historycznych. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ścisłej ochrony konserwatorskiej.
W m.p.z.p. Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 60 UC.
Dla terenu oznaczonego symbolem 60 UC ustala się przeznaczenie na usługi komercyjne nieuciążliwe.
Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, jako towarzyszącą. Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić. Zaleca się odnowienie obiektu z zachowaniem historycznego wystroju. Komunikacja zapleczowa od strony dojazdu z ul. Grunwaldzkiej. Zachować istniejące elementy małej architektury od strony ul. Jedności Robotniczej.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" - str. 537
2. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcja Krystyna Matwijowskiego - str. 204
3. Sławomir Krawczyk - "Architektura Głogowa na przełomie XIX i XX w." - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 42 z 1997 r. str. 4
4. "Zbliżenia - Widoki Głogowa" - Herder-Institut Marburg 1997 - str. 39

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa w posiadaniu DGP.
2. Fotografie historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. "Zbliżenia - Widoki Głogowa" - Herder-Institut Marburg 1997 - str. 40

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dzial Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003