Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

016  

 

Nazwa obiektu:

Szkoła Nr 5

 

Czas powstania obiektu:
przełom XIX-XX w.

 

Adres obiektu:

Piotra Skargi 5 i 17

 

Przeznaczenie pierwotne:

Katolicka szkoła powszechna

 

Użytkowanie obecne:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

Krótki opis obiektu:

Dwupiętrowy budynek na planie litery F, którego budynek główny posadowiono kalenicowo do ul. K. Miarki. W części środkowej i na szczycie płd. dwa krótkie skrzydła odchodzące prostopadle w kierunku zachodnim. Skrzydło szczytowe węższe od skrzydła środkowego. Na elewacji wschodniej w linii skrzydeł lekko wystające ryzality. Wejście do budynku z ryzalitu płd. na elewacji wschodniej w formie skromnego portalu. Elewacja budynku podobnie jak szpitala (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) dość oszczędna w zdobieniach. Elewację zdobią prosty gzyms podokapowy i gzyms podokienny biegnący pod oknami I p. Okna zwieńczone łukowato w części II p. nawet ostrołukowato. Budynek otynkowany. Między skrzydłami dobudówka wypełniająca parterową przestrzeń między skrzydłami.

 

Historia obiektu:

Budynek funkcjonuje od 08. 10. 1900 r. jako miejska, katolicka szkoła ludowa. W latach 1924 - 1936 nosi nazwę Felbigerschule a następnie Herbert - Norkus - Schule. Od 2003 r. jest częścią Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Pierwotny symetryczny rzut obiektu był w kształcie litery E. W wyniku oblężenia miasta w 1945 r. budynek ulega znacznym uszkodzeniom. Powojenny Głogów, nie będący znaczącym ośrodkiem gospodarczym nie posiada kompleksowego planu odbudowy Starówki. Nie wiadomo, jak bardzo obiekt ucierpiał w wyniku działań wojennych i późniejszych dzikich rozbiórek. Pożar dachu powoduje znaczne zubożenie bryły budynku. Odbudowany dosyć późno po wojnie przez GPB nie odzyskuje dawnego wyglądu. Obiekt traci całe skrzydło północne i połowę północnej części budynku głównego. W wyniku spłaszczenia dachu znikają trójkątne szczyty zwieńczające skrzydła i ryzality, oraz ozdobny gzyms podokapowy. Budynek zostaje otynkowany i pomalowany w ciepłej tonacji żółto - brązowej. O ile wschodnia elewacja zachowuje resztki świetności obiektu, elewacja zachodnia z wciśniętą między pozostałymi skrzydłami parterową dobudówką przypomina blokowisko z czasów PRL.
Ilustrowany remont obiektu z 2011 r. przywraca budynkowi formę historyczną, odsłonięte zostają części ceglane budynku a nowy tynk jest w kolorze czerwonym. W centralnej częśći szczytu płd. zainstalowano zewnętrzną windę oraz przeszklone przejście na poziomie I i II p. do budynku PWSZ.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Starego Miasta z 1999 r. budynek stoi na terenie oznakowanym symbolem 54 UP.
50UP, 51UP, 52UP/ZP, 53UP, 54UP - usługi publiczne - oświaty - użytkowanie bez zmian, przy czym:
a) funkcję podstawową można uzupełnić funkcją usług komercyjnych, zieleni lub obsługi komunikacji,
b) należy odtworzyć ulicę dojazdową od ul. P.Skargi, przedłużenie ul. K. Miarki (145kD),
c) teren po dawnym cmentarzu, w ramach obszaru oznaczonego w rysunku planu symbolem 52UP/ZP należy zagospodarować zielenią parkową,
d) w wypadku podziału na mniejsze jednostki geodezyjne należy stosować proponowane linie podziału,
e) ustala się wysokość zabudowy do 4 kondygnacji włącznie z parterem,
f) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,
g) dachy strome należy kryć dachówką ceramiczną,
h) wjazd na teren odbywa się z ul. K. Miarki (145kD) oraz z ulicy dojazdowej 146kD,
Ponadto budynek chronią ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, Rozdział II przepisy szczególne § 7:
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecny adres Budynku ul. Piotra Skargi 5.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Głogau und des Glogaues Landes" - str. 530
2. Antoni Bok - "Szkolnictwo w latach 1918 - 1945 " - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 47 z 1998 r. str. 16
3. mgr Paweł Lachowski - "Dzieje budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie " - Głogów 2004 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy, zdjęcia lotnicze przedwojennego Głogowa i fotografie współczesne ze zbiorów DGP
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

09 grudnia 2003