Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

015  

 

Nazwa obiektu:

Zespół Szkół Ekonomicznych

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Karola Miarki 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Publiczna szkoła dla dziewcząt

 

Użytkowanie obecne:

Szkoła średnia

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie symetrycznym, zbliżonym do prostokąta, trzykondygnacyjny, kalenicowo usytuowany do ul. K. Miarki. Dwa symetryczne, powójne ryzality na elewacji zachodniej z wnękami między lizenami w miejscu okien na I i II p. Budynek wyposażony w duże okna pozwalające na dobre doświetlenie klas zwieńczone łukowato, na II p. półkoliście w formie biforiów. Elewację wschodnią zdobią trzy ryzality symetrycznie rozmieszczone. Ryzalit centralny szerszy z trzema kolumnami okien. Wejście do budynku z ryzalitu lewego, bliższego szczytowi płd. w formie neogotyckiego portalu.
Ryzalit na szczycie płd. z oknami zabezpieczonymi kutą kratą o miękkiej, dekoracyjnej linii. Na szczycie płn. w części centralnej wnęka z oknami w części pięter. W parterze wnęka w kształcie okna. Dekorację elewacji tworzą również gzymsy międzykondygnacyjne, dekoracje graficzne z ciemniejszej cegły, tworzące geometryczne ornamenty oraz ozdobne obramienia otworów okiennych.

 

Historia obiektu:

28. 04. 1895 r. mieszczańska szkoła dla dziewcząt przeniosła się do nowej szkoły przy ul. K. Miarki po oddzieleniu szkoły tejże samej od chłopców. Do budynku przeniesiono także szkołę dla panien. Brak dokładnej daty, prawdopodobnie w latach 20 - tych XX w. szkołę przemianowano na miejskie liceum powszechne.
Powojenna historia szkoły zaczyna się 01. 09. 1962 r. kiedy do wyremontowanego budynku przenosi się Technikum Ekonomiczne z budynku warsztatów przy ul. Jedności Narodowej 38.
- 13.06. 1964 r. patronem szkoły zostaje Władysław Broniewski
- 01. 09. 1971 r. utworzenie Liceum Zawodowego oraz Policealnego Studium Ekonomicznego
- 01. 09. 1972 r. zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych
- 1974 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Budynek w formie pierwotnej przetrwał do wielkiego pożaru Starego Miasta podczas obrony Festung Glogau w marcu 1945 r. Najbardziej ucierpiało zadaszenie obiektu które nie zostało odtworzone w formie pierwotnej. Remont budynku w 1961 r. znacznie zubożył bryłę budynku. Dach mansardowy zastąpiono dachem czterospadowym o małym kącie nachylenia połaci dachowych. W związku z tym znikły wszystkie szczyty ryzalitów, lukarny dachowe, wieżyczki i kominy. Ozdobny, podokapowy gzyms kroksztynowy zastąpiono gzymsem prostym, znacznie wystającym poza lico ścian. W częściowo uszkodzonym ryzalicie płd. na elew. zachodniej odtworzono niewłaściwie zwieńczenia wnęk II p.
Fotografie z 2011 r. ilustrują wymianę stolarki okiennej w całym budynku dostosowanej do podziałów historycznych.

Uwagi różne:

Budynek stoi na terenie Starego Miasta oznaczonym w rysunku planu miejscowego z 1999 r. symbolem 54 UP. Nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
10) 50UP, 51UP, 52UP/ZP, 53UP, 54UP - usługi publiczne - oświaty - użytkowanie bez zmian, przy czym:
a) funkcję podstawową można uzupełnić funkcją usług komercyjnych, zieleni lub obsługi komunikacji,
b) należy odtworzyć ulicę dojazdową od ul. P.Skargi, przedłużenie ul. K. Miarki (145kD),
c) teren po dawnym cmentarzu, w ramach obszaru oznaczonego w rysunku planu symbolem 52UP/ZP należy zagospodarować zielenią parkową,
d) w wypadku podziału na mniejsze jednostki geodezyjne należy stosować proponowane linie podziału,
e) ustala się wysokość zabudowy do 4 kondygnacji włącznie z parterem,
f) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,
g) dachy strome należy kryć dachówką ceramiczną,
h) wjazd na teren odbywa się z ul. K. Miarki (145kD) oraz z ulicy dojazdowej 146kD,
Obiekt chronią ustalenia miejscowego planu Starego Miasta zawarte w rozdziale II, Przepisy szczególne § 7 :
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" str. 537.
2. Anna Cugier - "40 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie" - Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 1996.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcia przedwojenne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

09 grudnia 2003