Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

014  

 

Nazwa obiektu:

budynek dawnego III LO

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w

 

Adres obiektu:

Obozowa 3 B

 

Przeznaczenie pierwotne:

Obiekt wojskowy

 

Użytkowanie obecne:

Obiekt nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. Dach czterospadowy z trzema lukarnami w płn. części poddasza i trzema w płd. części poddasza. Budynek kalenicowo usytuowany do ul. Novarese. Na szczycie wsch. ryzalit usytuowany niesymetrycznie, sięgający połowy połaci dachowej, zwieńczony dachem dwuspadowym z oknem międzykondygnacyjnym i drzwiami do budynku. Ryzalit ozdobiony lizeną okalającą wnękę z otworami.Na szczycie zachodnim otwór drzwiowy w osi drzwi ryzalitu wschodniego. Wejście główne do budynku z ryzalitu centralnego na elewacji płd. Nad wejściem okno w formie triforium, we wnęce sklepionej łukowato. Ściany zdobione ceglanym gzymsem podokapowym kroksztynowym, gzymsem międzykondygnacyjnym oraz gzymsami podokiennymi. Wszystkie otwory sklepione łukowato. Budynek wybudowany z cegły, nieotynkowany. Otwory okienne w części parterowej mniejsze, okratowane. Parter i wszystkie ryzality w budynku pomalowane brązową farbą.

 

Historia obiektu:

Obiekt wybudowano w k. XIX w. jako typowy budynek koszarowy. Rolę taką pełnił do zakończenia II wojny. Budynek uległ znacznym zniszczeniom wojennym. Po wojnie "czerwony budynek" zostaje oddany do użytku w roku szkolnym 1963/64 pełniąc funkcję stołówki i pomieszczeń kulturalnych. Sam budynek nigdy nie pełnił funkcji szkolnych. Po wybudowaniu nowego skrzydła budynku przylegającego do Szkoły Rzemiosł Budowlanych obiekt jest wykorzystywany okazjonalnie (uroczystości szkolne). W wyniku lokalnych reform szkolnictwa III Liceum zostaje przeniesione w 2004 r. do budynku Zespołu Szkół Hutniczych przy ul. W. Stwosza. Obecnie nieruchomość pozostała po III LO jest dzielona z przeznaczeniem na cele związane z oświatą.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym odnalezionym wizerunkiem budynku jest przedwojenna fotografia na której widoczny jest tylko szczyt zachodni budynku zasłoniętego przez nieistniejący, inny budynek koszarowy. Podziały na tym szczycie zgodne są ze współczesnymi.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie elewacji w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek zlokalizowany jest na Ostrowie Tumskim na terenie oznaczonym w m.p.z.p. z 1998 r. symbolem 11 UP,MZ. W zapisie dla tego terenu § 30 ustala się przeznaczenie terenu na usługi z zakresu oświaty na poziomie średnim i wyższym oraz internat. Z terenu szkolnego należy wydzielić geodezyjnie ul. Ks. Luigi Novarese. (dawniej Obozowa).
W ustaleniach ogólnych zagospodarowania terenu zawartych w ww. planie §7 istnieje zapis:
ust. 16. Wszelka zabudowa musi uwzględniać typy i charakter budynków przedwojennych na tym obszarze, wraz z analizami historycznymi pierwotnej zabudowy i zagospodarowania terenu.
ust. 17. Stolarka we wszystkich budynkach może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 18. Istnieje możliwość wymiany stolarki w istniejących budynkach powojennych na inną niż pierwotna wyłącznie w ramach całościowej modernizacji elewacji, z dostosowaniem jej charakteru do rozwiązań przedwojennych.
ust. 19. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 20. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp Ostrowa Tumskiego z 2011 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 11.1.U.
§ 28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem handlu hurtowego i usług uciążliwych w tym min. warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich,
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) ciągi piesze, pieszo-rowerowe,
c) infrastruktura techniczna,
d) parkingi i miejsca postojowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) na terenie znajdują się obiekty o walorach kulturowych - zabytki objęte gminną ewidencją zabytków,
3) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum cztery w tym poddasze użytkowe,
4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15,0m,
5) dachy strome symetryczne o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich,
6) dopuszcza się zabudowę mieszkalnictwa zbiorowego typu internat jako funkcję towarzyszącą usługom oświaty,
7) wyeksponowanie zabudowy od strony nadbrzeża, zabudowa o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,
8) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,
9) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka,
10) zakaz stosowania:
a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,
b) dachów asymetrycznych,
c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
d) okładzin elewacyjnych z blach falistych,
11) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się ich remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa i nie będą kolidować z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) istotne zmiany zagospodarowania terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,
2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich,
3) intensywność zabudowy minimalna 0,5 maksymalna 1,6,
4) powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni terenu,
5) wydzielenie parkingu dla samochodów osobowych.

Bibliografia:

Srona internetowa III Liceum Ogółnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte - Historia

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003