Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

013  

 

Nazwa obiektu:

budynek po dawnym III LO

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Obozowa 3

 

Przeznaczenie pierwotne:

Obiekt wojskowy

 

Użytkowanie obecne:

Budynek szkolny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony na planie odwróconej litery T z ryzalitem centralnym na elewacji płn. i rozbudowanymi narożnikami płd. - wsch. i płd.- zach.
Rzut budynku symetryczny. Dach czterospadowy o małym spadku, nadwieszony, podparty gzymsem kroksztynowym ceglanym. Elewacja ozdobiona dwoma gzymsami międzykondygnacyjnymi w dolnej części elewacji. Wszystkie okna budynku zwieńczone łukowato. Na elewacji płn. (wejściowej) lekko wystający z lica ściany ryzalit z dużymi pojedynczymi oknami międzykondygnacyjnymi. W dolnej partii ryzalitu centralny zespół wejściowy w formie prostego portalu. W płn. - zach. narożniku dobudowane w latach 70 - tych nowe skrzydło szkoły stylowo nie komponujące się z obiektem historycznym.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano w k. XIX w. na terenie istniejących w tym miejscu koszar. Nie znane jest jego przeznaczenie pierwotne. Rolę budynku koszarowego pełnił do zakończenia II wojny. W wyniku działań wojennych budynek traci dach i wszystkie okna. Po wojnie pełnił funkcję Szkoły Rzemiosł Budowlanych, od roku 1976 Studium Wychowania Przedszkolnego, od 1983 Studium Nauczycielskiego, od 1991 III LO.
W roku 2004, w wyniku lokalnych reform III Liceum Ogólnokształcące zostaje przeniesione z Ostrowa Tumskiego do budynku Zespołu Szkół Hutniczych przy ul. W. Stwosza. W stanie obecnym nieruchomość pozostała po III LO jest dzielona z przeznaczeniem na cele związane z oświatą.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Budynek odbudowany w latach 60 - tych XX w. nie utracił swojej bryły pierwotnej. Dobudowane w latach 70 - tych skrzydło szkoły nie komponuje się z obiektem historycznym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 11 UP,MZ w m.p.z.p. Ostrowa Tumskiego z 1998 r.
W zapisie dla tego terenu ustala się jego przeznaczenie pod usługi z zakresu oświaty na poziomie średnim i wyższym oraz internat. Z terenu należy wydzielić geodezyjnie ul. Ks. Luigi Novarese.
W ogólnych zasadach zagospodarowania przestrzennego ww. planu § 7 czytamy:
ust.16.Wszelka zabudowa musi uwzględniać typy i charakter budynków przedwojennych na tym obszarze, wraz z analizami historycznymi pierwotnej zabudowy i zagospodarowania terenu.
ust.17 Stolarka we wszystkich budynkach może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 18 Istnieje możliwość wymiany stolarki w istniejących budynkach powojennych na inną niż pierwotna wyłącznie w ramach całościowej modernizacji elewacji, z dostosowaniem jej charakteru do rozwiązań przedwojennych.
ust. 19. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 20. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp z 2011 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 11.1.U
§28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem handlu hurtowego i usług uciążliwych w tym min. warsztatów mechanicznych, samochodowych i stolarskich,
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) ciągi piesze, pieszo-rowerowe,
c) infrastruktura techniczna,
d) parkingi i miejsca postojowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) na terenie znajdują się obiekty o walorach kulturowych - zabytki objęte gminną ewidencją zabytków,
3) ilość kondygnacji nadziemnych minimum dwie, maksimum cztery w tym poddasze użytkowe,
4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15,0m,
5) dachy strome symetryczne o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 30 do 50 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich,
6) dopuszcza się zabudowę mieszkalnictwa zbiorowego typu internat jako funkcję towarzyszącą usługom oświaty,
7) wyeksponowanie zabudowy od strony nadbrzeża, zabudowa o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,
8) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,
9) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka,
10) zakaz stosowania:
a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,
b) dachów asymetrycznych,
c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
d) okładzin elewacyjnych z blach falistych,
11) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się ich remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa i nie będą kolidować z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) istotne zmiany zagospodarowania terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,
2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich,
3) intensywność zabudowy minimalna 0,5 maksymalna 1,6,
4) powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni terenu,
5) wydzielenie parkingu dla samochodów osobowych.Bibliografia:

1.Strona internetowa III Liceum Ogółnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte - Historia
2. Mpzp Ostrów Tumski

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP
2. Materały historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst : Bogdan Samorek
zdjęcia : Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennego
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003