Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

011  

 

Nazwa obiektu:

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 38

 

Przeznaczenie pierwotne:

Szkoła rolnicza

 

Użytkowanie obecne:

Budynek warsztatów szkolnych oraz pomieszczenia biurowe

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, pokryty dachem czterospadowym, kalenicowo usytuowany do ul. Jedności Robotniczej. Rzut symetryczny. Na elewacji wschodniej symetrycznie rozmieszczone przy szczycie płd. i płn. ryzality sięgające szczytu zadaszenia z lukarnami w części dachowej. Ryzalit centralny ne tej elewacji spełnia rolę doświetlenia komunikacji wewnątrz obiektu, wyposażony w wysokie potrójne okna w części między kondygnacjami. W dachu ryzalitu lukarna tzw. "wole oko". Na szczytach płd. i płn. ryzality zwieńczone daszkiem dwuspadowym z oknem między kondygnacjami i bocznymi drzwiami w części parteru. Na elewacji wejściowej (zach.) ryzalit w części centralnej budynku, zwieńczony dachem dwuspadowym, potrójnym oknie w tympanonie podkreślonym gzymsem podokapowym, dwoma rzędami dużych okien i zespołem wejściowym w części parteru. Zespół wejściowy z podwójna kolumnadą i nadwieszonym gzymsem biegnącym wokół budynku. Ściany ryzalitów centralnych od gzymsu ponad parterem zdobione lizenami. Cały budynek zdobiony gzymsem podokapowym oraz skromniejszym gzymsem mięzy parterem a I p.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w 1912 r. z przeznaczeniem na szkołę rolniczą.
Powojenna, szkolna historia obiektu rozpoczyna się 01. 09. 1956 r. otwarciem Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W budynku mieści się szkoła, warsztaty oraz internat dla uczniów.
- 01. 09. 1959 r. szkoła zmienia nazwę na ZSZ nr 2
- 01. 09. 1961 r. w budynku rozpoczyna działalność Technikum Ekonomiczne oraz Technikum Gastronomiczne
- w 1972 r w wyniku reorganizacji szkolnictwa w skład ZSZ wchodzi wiele typów szkół o różnych specjalnościach oraz poziomach edukakcyjnych
- w 1974 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych
- 1983 r. rozwiązano internat a z sali budynku korzystali uczniowie szkół podstawowych nr 1 i 8, potem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół. Po jego rozwiązaniu budynek powraca do Zespołu Szkół Ekonomicznych pełniąc do chwili obecnej funkcję warsztatów szkolnych. Remont generalny bydynku w 2008 r. przywraca mu dawną świetność.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Bryła budynku nie uległa zasadniczym zmianom w wyniku działań wojennych. Powojenny remont zubożył nieco elewację likwidując lizeny na ryzalitach bocznych oraz pod oknami górnej kondygnacji. Lizeny pozostawiono na ryzalitach centralnych oraz szczytowych.
Fotografie z lat 2009 - 2011 ilustrują powrót budynku do formy pierwotnej o bardzo odświeżonym wyglądzie.

Uwagi różne:

W planie miejscowym dla Śródmieścia z 1998 r. obiekt położony jest na działce oznaczonej w rysunku planu symbolem 79 UP.
Dla terenu oznaczonego symbolem 79 UP ustala się przeznaczenie na usługi oświaty (warsztaty szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych).
Dopuszcza się lokalizację innych, nieuciążliwych funkcji usługowych, jako towarzyszących. Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy odnowić elewacje budynku. Jakiekolwiek uszczuplenie wystroju architektonicznego budynku jest niedopuszczalne. Należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji. Zachować istniejące pokrycie ceramiczne, ogrodzenie (do odnowienia) i elementy małej architektury.

Bibliografia:

1. Krzysztof Zawicki - "Zespół Szkół Ekonomicznych" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 30 z 1995 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP
2. Fotografie historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. Fotografie z 2009 r. pochodzą z Głogowskiego Portalu Informacyjnego z dnia 30. 07. 2009 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

12.09.2003r.