Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

008  

 

Nazwa obiektu:

Starostwo Powiatowe

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Generała Sikorskiego 21

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek koszarowy

 

Użytkowanie obecne:

Budynek biurowy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, symetryczny, kalenicowo usytuowany do ul. Sikorskiego. Obiekt posiada ryzalit z zespołem wejściowym w centralnej części elewacji płn. oraz skrzydła na szczycie wschodnim i zachodnim. Ryzalit zwieńczony hełmem z latarnią w części dachowej lukarna. Północne szczyty skrzydeł dekoracyjne, od południa pokryte dachem naczółkowym. Dobudowane do skrzydeł na elewacji południowej ryzality, doświetlają komunikację pionową wewnątrz budynku oraz wyposażone są w drzwi od strony placu ćwiczeń. Okna w całym obiekcie obwiedzione są opaską ceglaną. Budynek otynkowany, cokół do wysokości podwyższonego parteru w kolorze cegły.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w latach 1908 - 1910 jako obiekt koszarowy dla batalionu pionierów na terenie nowych koszar przy ul. Sikorskiego. Duże okna w części parteru elewacji płd., okazałe wejście z ul. Sikorskiego wskazują na to, że budynek mógł pełnić funkcję budynku sztabowego. Taką rolę pełnił do wyzwolenia miasta przez wojska sowieckie.
Po II wojnie adaptowany na budynek administracyjny Miejskiej Rady Narodowej
- od 1989 r. Urząd Miejski w Głogowie
- od 2003 r. Budynek Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Budynek w swojej historii nie zmienił bryły zasadniczej. Remont obiektu z początku lat 90 - tych XX w. (przełożenie dachówki, nowe wejście wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych) nie wpływają na zmianę bryły budynku. Ocieplenie oraz otynkowanie elewacji budynku w ciepłej, brązowej tonacji w roku 1998, nadają mu obecnie odświeżony wygląd. Na fotografiach współczesnych widoczna jest inna konfiguracja okien w ryzalicie centralnym elewacji północnej niż na fotografiach przedwojennych. Okna środkowe w tym ryzalicie zostały wykonane później niż sam budynek.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian na elewacjach budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Obiekt wymaga wymiany stolarki budowlanej z uwzględnieniem podziałów istniejących.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem 34 UP w m.p.z.p. dla dzielnicy Śródmieście - obręb Chrobry z 1998 r. W opisie do tego terenu zawartym w m.p.z.p. § 51 czytamy : Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi które należy chronić. Ochronie podlega również zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Również w przepisach ogólnych przedmiotowego m.p.z.p. istnieją zapisy chroniące obiekt.
§ 7 ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych.....
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp Śródmieścia z 2011 r. obiekt leży na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 34.1.U
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34.1.U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi, w tym administracji publicznej (Starostwo Powiatowe), z wyłączeniem usług uciążliwych,
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) infrastruktura techniczna,
c) parkingi i miejsca postojowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
3) ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,
4) dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, główna kalenica wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),
5) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,
6) zakaz stosowania:
a) jaskrawej kolorystyki,
b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) zachowanie istniejącego drzewostanu od strony południowej,
2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd od strony terenu 1.1.KD-Z na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und Glogaues Landes" - str. 538-539.
2. Andrzej Malinowski - "Garnizon głogowski po 1910 r. - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej zeszyt 41 oraz późniejsze zawarte w zeszycie 42, 43 i 45.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcia historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst : Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

15.02.2005r.