Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

007  

 

Nazwa obiektu:

Willa przy ul. Kamienna Droga 48 (dawniej zarząd SKR)

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Kamienna Droga 48

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek biurowy lub willa właściciela Miejskich Zakładów Kamieniarskich

 

Użytkowanie obecne:

obiekt nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta, pokryty dachem naczółkowym. Na elewacjach wsch. i zach. budynek wyposażony w lukarny dachowe oddzielone od elewacji gzymsem podokapowym, zwieńczone dachem dwuspadowym. Na elewacji wschodniej, od lukarny do szczytu naczółka płn. dach podniesiony o jedną kondygnację. Na elewacji południowej dobudowany zespół wejściowy z dwoma wejściami do budynku oraz tarasem nad jednym z wejść. Nad drugim wejściem dobudówka pokryta dachem naczółkowym. Zespół wejściowy doświetlony dwoma otworami zwieńczonymi eliptycznie. Pozostałe otwory w budynku sa prostokątne. Pod naczółkami dachu oraz w gónej części lukarn małe okrągłe okienka. Późniejsza dobudówka na elewacji płn. niedostosowana charakterem do całości obiektu z drzwiami wejściowymi świadczy o komunikacyjnym charakterze tej części budynku. Elewację dekoruje gzyms podokapowy, rozrzeźbiony lizenami i wnękami zespół wejściowy oraz ozdobny cokół w części przyziemia. Remont budynku zakończony w 2007 r. z wymianą stolarki drewnianwj na PCV, uzupełnienie tynków i nowej kolorystki nadaje obiektowi nowy, odświeżony wygląd.

 

Historia obiektu:

Nieznana jest dokładna historia obiektu.
Na mapach przedwojennego Głogowa opisany jest jako jeden z budynków (prawdopodobnie biura) Miejskich Zakładów Kamieniarskich. Po wojnie jako jeden z niewielu ocalałych budynków w mieście pełni rolę biura SKR, później po zmianach ustrojowych jest siedzibą wielu firm m.in. Master, Orbis. Obecnie budynek po przejściu w ręce prywatne, jest remontowany.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak danych historycznych.
Powojenny remont budynku w roku 1962 nadaje mu obecny wygląd.
Fotografie z lata 2008 -2011 ilustrują efekt remontu budynku bez zmian na elewacjach z zachowaniem jego historycznej bryły i detali na elewacjach.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.
Remont generalny elewacji ukończony w 2007 r.
Budynek zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w rysunku planu miejscowego z 1998 r. symbolem 23.UC.
W zmianie mpzp z 2011 r. obiekt leży na terenie oznaczonyum w rysunku planu symbolem 23.1.U.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.1.U, 28.5.U, 28.6.U i 43.2.U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi z wyłączeniem handlu hurtowego i usług uciążliwych,
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) infrastruktura techniczna,
c) parkingi i miejsca postojowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) na terenie 23.1.U znajduje się obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków,
3) na terenie 28.6.U znajduje się obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków,
4) ilość kondygnacji nadziemnych maksymalnie trzy,
5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 11,0m,
6) dachy strome symetryczne o min. 2 połaciach, o kącie nachylenia połaci od 30 do 50 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, dopuszcza się stosowanie stropodachów płaskich oraz nowoczesnych przykryć dachowych dostosowanych do skali budynku,
7) od strony ul. Kamienna Droga zabudowie usługowej oraz zagospodarowaniu terenu należy nadać charakter ekspozycyjny o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych,
8) dopuszcza się bramy przechodnie i wjazdowe jako element przenikania się przestrzeni i łączenia wnętrz urbanistycznych,
9) forma obiektów na terenach zabudowy usługowej winna cechować się wysokim poziomem estetycznym, materiałowym i architektonicznym,
10) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka,
11) zakaz stosowania:
a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,
b) dachów asymetrycznych,
c) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
d) okładzin elewacyjnych z blach falistych,
12) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się ich remonty, przebudowę rozbudowę i nadbudowę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa i nie będą kolidować z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych,
2) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich,
3) dla terenów 23.1.U i 43.2.U intensywność zabudowy minimalna 0,1 maksymalna 1,2,
4) dla terenu 28.5.U intensywność zabudowy minimalna 0,2 maksymalna 1,2,
5) dla terenu 28.6.U intensywność zabudowy minimalna 0,2 maksymalna 1,4,
6) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu,
7) należy zapewnić na posesji miejsca postojowe dla samochodów osobowych, związanych z obsługą klientów, w ilości wystarczającej dla rodzaju powadzonej działalności.


Bibliografia:

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

07.01.2004r.