Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

005  

 

Nazwa obiektu:

Milchhaus (mleczarnia)

 

Czas powstania obiektu:
pocz. 2 ćw. XX w

 

Adres obiektu:

Plac Konstytucji 3-go Maja 6

 

Przeznaczenie pierwotne:

Lokal gastronomiczny (kawiarnia, lodziarnia)

 

Użytkowanie obecne:

Lokal nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt wybudowany z cegły na planie kwadratu, pokryty dachem kopertowym z dachówki ceramicznej o miękkiej linii kalenic podobnej do buddyjskiej pagody. W części dachowej, symetrycznie na każdej połaci trójkątne lukarny. Budynek parterowy, elewacja trójdzielna, symetryczna, otwarta w części wejściowej (północnej).Ostrołuki w części otwartej budynku oraz w polach między lizenami potwierdzają upodobania projektanta do ekspresjoniostycznych motywów dekoracyjnych, charakterystycznych dla architektury niemieckiej po I wojnie światowej.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany między 1926 a 1928 r. na zachodnim krańcu parku leśnego pod nazwą Milchhaus (dom mleczarza), pełnił funkcję sklepu nabiałowego. W sezonie letnim, ze względu na lokalizację pełnił funkcję lokalu typu lodziarnia z możliwością konsumpcji na zewnątrz obiektu, przy osłoniętych parasolami stolikach. Zaprojektował go Eugen Griesinger, ówczesny miejski radca budowlany, autor projektu I LO. Po II wojnie w latach 60-tych, przebudowany do czasu budowy ronda, pełnił funkcję najpierw prywatnego sklepu z dywanami, później magazynu składnicy harcerskiej. Powstanie ronda w latach 80 - tych, na terenie którego stoi obiekt bez możlliwości dostępu do niego powoduje, że jest nieużytkowany i niszczeje. Remont generalny budynku zakończony w grudniu 2004 r. przywraca mu kształt pierwotny.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

1. Budowa w latach 1926 - 1928. Architekt Eugen Griesinger
2. Powojenna przebudowa z lat sześćdziesiątych przystosowuje budynek do roli sklepu (magazynu). Zabudowana zostaje otwarta północna część budynku. znikają lukarny dachowe, budynek zostaje otynkowany.
3. Odcięcie obiektu od miasta. Budowa ronda w latach 80 - tych XX w. powoduje niszczenie budynku nieużytkowanego.
4. Pożar budynku 16.09.1996 r. (prawdopodobnie) w wyniku zaprószenia ognia przez nocujących w budynku bezdomnych.
5. Remont generalny obiektu, zakończony w grudniu 2004 r. przywraca budynkowi wygląd pierwotny.
Fotografia budynku z 2011 r. potwierdza dobrą kondycję budynku po remoncie kapitalnym z 2004 r.

Uwagi różne:

W mpzp Starego Miasta z 1999 r. obiekt położony jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 87 ZLP.
1. Utrzymuje się tereny istniejących parków leśnych, oznaczone w rysunku planu symbolami 87 - 94 ZLP.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust.1 przyjmuje się następujące ustalenia:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów małej architektury, bądź obiektów powiązanych funkcjonalnie z budowlami podziemnymi oraz fortyfikacjami, znajdującymi się na tym terenie, należy utrzymywać i konserwować istniejące relikty budowlane naziemne i podziemne oraz elementy małej architektury i rzeźby,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych,
3) należy lokalizować ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe, w sposób niekolidujący z głównymi ciągami pieszymi oraz wyznaczyć bezkolizyjne przejścia pieszo - rowerowe zgodnie z oznaczeniem strefy ich lokalizacji na rysunku planu,
4) należy utrzymywać i konserwować zieleń zgodnie z wymogami sztuki ogrodowej, powstałe ubytki należy uzupełniać gatunkami zgodnymi z istniejącym siedliskiem, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
5) w granicach terenu oznaczonego symbolem 89ZLP należy adaptować istniejący bunkier położony przy ul. B. Krzywoustego (104kZ) na cele usług publicznych (kult religijny),
6) w granicach terenu oznaczonego symbolem 94ZLP należy zlikwidować nieczynne lub zużyte urządzenia techniczne,
7) do czasu wykonania bezkolizyjnego przejścia pomiędzy terenami 40UC, 87ZLP budynek „Milchhaus” należy zabezpieczyć, a w przyszłości wykorzystać na usługi towarzyszące rekreacji i turystyce.

Bibliografia:

1. Antoni Bok - "Milchhäuschen (Domek mleczny)" - artkuł będący w posiadaniu DGP.
2. Beate Störtkuhl - "Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji" - str. 37, 38 -Zbliżenia - Widoki Głogowa - Wydawnictwa Herder-Institut Marburg 1997 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

22.12.2003r.