Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

004  

 

Nazwa obiektu:

Kapliczka

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Rudnowska 74

 

Przeznaczenie pierwotne:

Stacja modlitewna dla pielgrzymek zmierzajacych do sanktuarium w Grodowcu.

 

Użytkowanie obecne:

Kapliczka

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt wybudowany na planie kwadratu, ze szczytem zwróconym w kierunku ul. Rudnowskiej. Dach dwuspadowy, symetryczny, pokryty dachówką. Ściana szczytowa barokowa z wyraźnym podobieństwem do kościołów jezuickich. W górnej części malowidło z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem stylizowane na prawosławną ikonę. Nad malowidłem niewielki tympanon zwieńczony eliptycznie, po bokach półpilastry. W części przyziemia, we wnęce zwieńczonej eliptycznie, przeszklone drzwi jednoskrzydłowe prowadzące do wnętrza. Ściany boczne i szczytowa ozdobione gzymsem podokapowym. W ścianach bocznych i tylnej wyróżnione narożniki i część podokapowa. Ponadto, ściany boczne wyposażone są w części środkowej w miniaturowe owalne okienka.

 

Historia obiektu:

Obiekt został wybudowany w roku 1870 jako jedna ze stacji modlitewnych na drodze pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego w Grodowcu.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Nieznane są historyczne wizerunki obiektu, jednak wgłębienia w tynku obok klamki w drzwiach wejściowych wskazują na fakt, iż obiekt w stanie pierwotnym był ceglany. Otynkowany i pomalowany został dużo później.
Fotografie z 2011 r. ilustrują zniszczenia malowidła Matki Boskiej z Dzieciątkiem z wnęki nad wejściem do kapliczki oraz zniszczenia tynku w wyniku zawilgocenia.

Uwagi różne:

Najpilniejsze potrzeby w zakresie zachowania obiektu w należytym stanie:
1. Wymiana dachówki i stolarki,
2. Konserwacja tynków i malowidła,
3. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad obiektem.
Kapliczka zlokalizowana jest na terenie Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. i oznaczonym w rysunku planu symbolem 21 MN/URZ.
21 MN/URZ
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 MN/URZ:
1) Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi rzemiosła.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy mieszkaniowej jak dla budynków istniejących wzdłuż ul. Rudnowskiej.
3) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4) Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.
5) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (kapliczka). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury.
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

13.01.2004 r.