Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

003  

 

Nazwa obiektu:

Kościół parafialny p.w. M.M. Kolbego

 

Czas powstania obiektu:
XIX/XX w.

 

Adres obiektu:

Legnicka 2

 

Przeznaczenie pierwotne:

Kaplica cmentarna

 

Użytkowanie obecne:

Kościół rzymsko-katolicki

 

Krótki opis obiektu:

Nawa główna pokryta dachem dwuspadowym o układzie halowym zakończona apsydą w kształcie 1/2 sześciokąta foremnego, z pilastrami w narożnikach. Elewacja wejściowa (wschodnia) trzyosiowa, symetryczna z dwuskrzydłowymi drzwiami w części centralnej i oknami zwieńczonymi półkoliście po bokach. W części górnej elewacji płn. triforia w osi otworów dolnych. Na elewacji dobudówka na planie prostokąta z wycięciami (pełniąca niegdyś prawdopodobnie funkcję kostnicy) pokryta dachem jednospadowym, pełni funkcję kancelarii parafialnej. W części płn. – zach. duże drzwi służące dawniej do wyprowadzania zwłok na cmentarz. Dobudowany do elewacji płd. budynek plebani na planie prostokąta dwukondygnacyjny. Okna w części wschodniej nawiązują formą do okien kaplicy. Część piętra z dachem czterospadowym nadwieszona od strony płd. – zach. i zwieńczona wieżą o przekroju kwadratowym z dachem czterospadowym. Na zewnątrz apsydy od str. zach. nisza z płaskorzeźbą przedstawiająca Jezusa.

 

Historia obiektu:

Powstała na przełomie XIX / XX w. kaplica cmentarna nowego cmentarza katolickiego była budowlą symetryczną o układzie halowym z dwoma dobudówkami na elewacjach płn. i płd., pełniącymi funkcję kostnicy i zakrystii. Zwieńczona sygnaturką w części wschodniej dachu. Najprawdopodobniej w wyniku zniszczeń wojennych, kaplica zostaje przebudowana. Znika sygnaturka, dach dwuspadowy zostaje spłaszczony oraz zwężona wejściowa część wschodnia. Dobudówki z dachami trójspadowymi i lukarnami w części dachowej, zostają pokryte dachem jednospadowym. Pod koniec lat 80 – tych XX w. powierzchnia cmentarza wypełnia się. Funkcję cmentarza komunalnego dla miasta przejmuje cmentarz w Brzostowie. Kaplica pełni dalej funkcję kaplicy cmentarnej a zwłoki grzebane są na cmentarzu komunalnym w Brzostowie. Po wybudowaniu kaplicy cmentarnej w Brzostowie dekretem biskupa Dyczkowskiego w 1995 r. powołana zostaje parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe która znajduje swoją siedzibę w byłej kaplicy cmentarnej. Parafia rozpoczyna działalność 27. 08. 1995 r. Obiekt otrzymuje formę architektoniczną opisaną powyżej w 2000 r.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Kaplica w formie pierwotnej przetrwała do pocz. lat 90-tych XX w. Po powołaniu parafii M.M. Kolbego budynek kaplicy zostaje nieco rozbudowany. Przedłużona zostaje od str. ul. Legnickiej nawa główna oraz rozbudowana część południowa. budynku parafialnego.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacjami wcześniejszymi.

Uwagi różne:

Teren kaplicy objęty jest planem miejscowym Polna-Kościuszki z 1998 r. i oznaczony jest w rysunku i tekście mpzp symbolem 16 ZC. Nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
Zapisy szczegółowe dla terenu 16 ZC:
Przeznaczenie terenu na cmentarz i ośrodek parafialny Parafii Rz. Kat. P.w. Św. Maksymiliana M Kolbe.
2. Dopuszcza się realizacje obiektów budowlanych, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.
3. Ustala się 50-metrową strefę ochrony sanitarnej wokół cmentarza, w obrębie której obowiązuje wymóg uzgodnienia lokalizacji nowych obiektów budowlanych z PTIS.

Bibliografia:

1. „Sami” nr 34 z 25.08. 1995 r. – artykuł Dariusza Przybylskiego

 

Źródła ikonograficzne:

1.Widokówka przedwojenna
2.Zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r
3.Reprinty map przedwojennego Głogowa będące własnością UM DGP
4.„Sami” nr 34 z 25.08. 1995 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek listopad 2004 r.
plany i rysunki: Bogdan Samorek

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Dział Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003